EB.24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 ข้อ 1 (1.1-1.2)บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ รอบ 1

EB.24 ข้อ 2(1.1) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 1

EB.24 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb รอบ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562

EB 24 ข้อ 1(1.1-1.2) บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ รอบ 2

EB 24 ข้อ 2(1.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 2

EB.24 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 2

Leave a Comment