EB.23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB.23 ข้อ 1.2 บันทึกขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB.23 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติแผน

EB.23 ข้อ 3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB.23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

Leave a Comment