มิ.ย.
22

EB.21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB.21 ข้อ 4 รายงานสรุปมาตรการ

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนสถานบริการรับทราบและถือปฏิบัติ

EB.21 ข้อ 4 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปปง.

EB.21 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB.21 ข้อ 6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์

EB.21 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ รอบ 2

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนสถานบริการรับทราบและถือปฏิบัติ รอบ 2

EB.21 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 2

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta