EB.20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB.20 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม

EB.20 ข้อ 1.2 ภาพถ่าย

EB.20 ข้อ 2.1 รายงานการประชุม

EB.20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB.20 ข้อ 2.2 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

EB.20 ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB.20 ข้อ 5 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB.20 ข้อ 4 บันทึกรายงานผู้บริหาร

Leave a Comment