EB.19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB.19 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม

Eb.19 ข้อ 1 ทำเนียบกลุ่ม

EB 19 ข้อ 1 รายงานแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม

EB.19 ข้อ 2 แผนกิจกรรมการรวมกลุ่ม

EB.19 ข้อ 3.1 ขออนุมัติจัดประชุม

EB.19 ข้อ 3.2 รายงานการประชุม

EB.19 ข้อ 3.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

EB.19 ข้อ 3.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB.19 ข้อ 4 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

Leave a Comment