มิ.ย.
20

EB.17 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB.17 ข้อ 2 ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB 17 ข้อ 2 (2.2) ประกาศ สธ.ว่าด้วยจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

EB.17 ข้อ 2 (2.3) ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง

EB.17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

EB.17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลประกาศ

EB.17 ข้อ 5 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta