EB.17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB.17 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB.17 ข้อ 2 ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB 17 ข้อ 2 (2.2) ประกาศ สธ.ว่าด้วยจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

EB.17 ข้อ 2 (2.3) ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง

EB.17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

EB.17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลประกาศ

EB.17 ข้อ 5 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

Leave a Comment