EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 ข้อ 1 (9) ภารกิจการให้บริการฯ

EB 9 ข้อ 1 (4)แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของ สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 1 (1.6 ) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

EB 9 ข้อ 1 (1.7) ประมวลจิยธรรมข้าราชการนาหมื่น

EB 9 ข้อ 1 (1.8) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป-นาหมื

EB 9 ข้อ 1 (1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-นาหมื่น

1.แผนงาน พชอ.นาหมื่น งบ 10000฿

สสจ.อนุมัติโครงการ พชอ.2562 งบ30000฿

EB 9 ข้อ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องรียน

EB 9 ข้อ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องรียน รอบ 2

EB 9 ข้อ 1 (7.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 9 ข้อ 1 (7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

EB 9 ข้อ 1 (7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.4) ประกาศ สป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(สขร.1)

EB 9 ข้อ 1 (8) หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ

EB 9 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Print Screen จากเว็บไซต์

EB 9 ข้อ 1(5) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9 ข้อ 1 (1.3) โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน

EB9.9-ภารกิจการให้บริการฯ-1

Flow Chart งานการเงิน

Flow Chart งานพัสดุ

Flow chart งานธุรการ

Flow chart 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์

Flow chart 2 งาน NCD

Flow chart 3 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-payment

Flow chart งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 62 คป

EB 9 ข้อ 2 (2.1)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 2

EB 9 ข้อ 2.2 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 2 Print Screen จากเว็บไซต์

EB9 ข้อ 1(7.5) สรุปผล สขร1. เดือน มิ.ย.2562

EB9 ข้อ 1(7.5) ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ สรุปผล สขร1. เดือน มิ.ย. 2562

EB9 ข้อ 1(7.5) สรุปผล สขร1. เดือน ก.ค. 2562

EB9 ข้อ 1(7.5) ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์สรุปผล สขร1. เดือน ก.ค.2562

EB 9 ข้อ 1 (7) Print Screen สรุปผลตามแบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.-ก.ค.2562

Leave a Comment