มิ.ย.
14

EB 9 ข้อ 1 (9) ภารกิจการให้บริการฯ

EB 9 ข้อ 1 (4)แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของ สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 1 (1.6 ) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

EB 9 ข้อ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องรียน

EB 9 ข้อ 1 (7.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 9 ข้อ 1 (7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

EB 9 ข้อ 1 (7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.4) ประกาศ สป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(สขร.1)

EB 9 ข้อ 1 (8) หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ

EB 9 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Print Screen จากเว็บไซต์

EB 9 ข้อ 1(5) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9 ข้อ 1 (1.3) โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน

EB9.9-ภารกิจการให้บริการฯ-1

Flow Chart งานการเงิน

Flow Chart งานพัสดุ

Flow chart งานธุรการ

แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 62 คป

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta