ประวัติ ที่ตั้ง ทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารงานของ สสอ.นาหมื่น ปี 2562

  1. ประวัติ ที่ตั้ง โครงสร้างการบริหารงาน สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2562
  2. อำนาจหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุข ปี 60 – 61
  3. กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สนง.ปลัดกระทรวง ฯ ราชกิจจานุเบกษา 14 มิ.ย.60
  4. มติ อ.ก.พ.กระทรวงครั้งที่ 5-60 ลว.ที่ 29 มิ.ย.60
  5. ทำเนียบผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
  6. ประวัติ นโยบายสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2562

Leave a Comment