EB 8. การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8.1 บันทึกข้อความ

EB 8.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็

EB 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

EB 8.4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล

EB 8.5-1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

EB 8.4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 2-2562

EB 8.5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 2-2562

Leave a Comment