(Workflow) การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 /ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง

Workflow การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Leave a Comment