คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราขการของผู้ว่า ฯ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

2. ผนวก ก คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่า ฯ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

3. ผนวก ข คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่า ฯ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

4. ผนวก ค คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่า ฯ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

5.ผนวก จ คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่า ฯ จ.น่าน ที่ 17252 ลว.ที่ 22 ต.ค.61

 

 

Leave a Comment