EB2 ข้อ 15-20 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบดำเนินงาน และหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

Leave a Comment