ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ สสอ.

Leave a Comment