กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 1-4 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment