รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2

Leave a Comment