ก.พ.
23

เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น ประเภทเงินบำรุง จำนวน  1  อัตรา ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น หากไม่เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถื่อว่าสละสิทธิ์

S__14950405

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta