ม.ค.
09

S__10698754 S__10698755

5 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดประชุมบุคลากรทุกระดับในสังกัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้แสดงวิสัยทัศน์และสัญลักษณ์ “ชาวสาธารณสุขนาหมื่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta