หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนและสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ

Leave a Comment