ประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6

Title: ประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6
Location: ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
– แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประชุมดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นายนนทชา มานะวิสาร
2 นายถนัด ทองเบี้ย
3 นางนุชจีรา สุทธิ
4 นางจามจุรี เข็มทอง
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-18
End Time: 17:00

Leave a Comment