เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์

Title: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์
Location: โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556 ณ.โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยการเจริญพันธุ์อำเภอละ 2 คนเข้าร่วมประชุม
Start Date: 2013-07-15
Start Time: 08:30
End Date: 2013-07-17
End Time: 16:30

Leave a Comment