การประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

Title: การประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
Location: บ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Description: อำเภอนาหมื่นส่งบ้านป่าเป้าเข้ารับการคัดเลือกประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด คณะกรรมการจะมาดำเนินการประกวดในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ.ที่ทำการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Start Time: 09:30
Date: 2013-06-11
End Time: 12:00

Leave a Comment