ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

Title: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
Location: โรงพยาบาลน่าน
Description: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงพยาบาลน่าน เชิญกลุ่มเป้าหมาย
1 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพๆ 2 คน ( อปท.1 คน / สถานบริการสาธารณสุข 1 คน )
2 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพในสาธารณสุขอำเภอ 1 คน
Start Time: 08:30
Date: 2013-05-30
End Time: 16:30

Leave a Comment