ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกอดบุหรี่

Title: ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกอดบุหรี่
Location: โรงพยาบาลน่าน
Description: ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกอดบุหรี่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ.ห้องประชุม1ตึกอำนวยการหลังเก่าโรงพยาบาลน่าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกอดบุหรื่ของ รพ.สต.รายชื่อ ดังนี้ เข้าร่วมประชุม
1. นางนุชจีรา สุทธิ
2.นางศิรินาวิน มะราช
3.นางจามจุรี เข็มทอง
4. นายถนัด ทองเบี้ย
5.นายคงเดช วัฒนชัยประเสริฐ

Start Time: 08:30
Date: 2013-06-18
End Time: 16:30

Leave a Comment