ประชุมปฎิบัติการ การดำเนินการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลดความแออัดโดยใช้ ปิงปองจาจรชีวิต 7 สี

Title: ประชุมปฎิบัติการ การดำเนินการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลดความแออัดโดยใช้ ปิงปองจาจรชีวิต 7 สี
Location: ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Description: ประชุมปฎิบัติการ การดำเนินการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลดความแออัดโดยใช้ ปิงปองจาจรชีวิต 7 สี และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรมเบาหวานระดับอำเภอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เชิญผู้รับผิดชอบงานในทีม NCD board ในระดับอำเภอ / รพ.สต.เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นางนันทวรรณ ธุปะละ
2. นางนุชจีรา ปัญญาแก้ว
3. นายถนัด ทองเบี้ย

Start Time: 08:30
Date: 2013-05-31
End Time: 16:30

Leave a Comment