รพ.สต./สสช.กรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรค่าโทรคมนาคม

สนง.ปลัดกระทรวง ฯ ขอความร่วมมือ รพ.สต.และสสช.ทุกแห่ง กรอกข้ัอมูลเพื่อการจัดสรรค่าโทรคมนาคม เม.ย.-ก.ย.56  และคำของบประมาณสำหรับเครื่อง Notebook ของ รพ.สต.  ใน website  http://ict.moph.go.th/ หัวข้อ ” แบบสำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ค่าโทรคมนาคมใน รพ.สต.”   หรือกรอกผ่านหน้า web Link ของ สสอ.นาหมื่น  โดยให้เสร็จภายใน 25 ก.พ.56

Leave a Comment