รับสมัครข้าราชการ (สอ.ต.ปิงหลวง) รพ.สต.ปิงหลวง

ประกาศ จ.น่าน ลว.ที่ 15 ก.พ.56 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 157863 สอ.ต.ปิงหลวง สสอ.นาหมื่น จ.น่าน วันที่ 18 -22 ก.พ. 56  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/government servant nurse.pdf

Leave a Comment