ด่วนที่สุด การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป

                    กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุดเรื่อง  การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป  ( ว156 / 8 กุมภาพันธ์ 2556 )  โดยให้บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556  และไม่ให้มีการโยกย้าย โอน หรือยืมตัว ภายในระยะเวลา 3 ปี

download รายละเอียดที่ http://hr.moph.go.th/person/vian/government/2556/แจ้งจว/56_02_08_sum_จว_เครือ1.xlsx

 

                                 ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการ
ลำดับ เครือข่าย เขต จังหวัด        หน่วยงาน ตำแหน่งเลขที่ สายงาน ประเภท ระดับ
22 1 16 น่าน สอ. ปิงหลวง   นาหมื่น 157863 พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ปก./ชก.
36 1 16 น่าน สอ. เมืองลี   นาหมื่น 114052 จพ.สาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง.

 

Leave a Comment