การรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.น่าน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22/2555 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้สมาชิกเลือกวิธีการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 ดังนี้ (เลือกได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น)
1. โอนเงินปันผลเต็มจำนวนซื้อทุนเรือนหุ้น(สหกรณ์เพิ่มหุ้นให้ร้อยละ 0.25) โอนเฉลี่ยคืนฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2. โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3. รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนที่หน่วยงานสมาชิกสังกัด
สมาชิกที่มีความประสงค์จะเลือกวิธีข้อ 1 หรือวิธีข้อ 2 (เลือกได้ 1 วิธี) ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม (ใสไว้ในล๊อกเกอร์ของแต่ละสถานบริการแล้ว) หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และดำเนินการส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่ดำเนินการให้..

1810-2555

Leave a Comment