นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน คนใหม่ครับ

                       กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้ง นายแพทย์สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์   นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   เป็นนายแทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  2195/2555   ลงวันนที่  14  พฤศจิกายน   2555 ตาม link สสจ น่าน

Leave a Comment