ขอความร่วมมือแจ้งลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นสมาชิกกองทุน ฌกส.สสจ.น่านชำระเงินสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2556

ตามข้อบังคับกองทุนฯ พ.ศ. 2555 ที่อ้างถึง กำหนดให้สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินจากอัตราเงินเดือนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ให้กองทุนฯ ได้ ให้สมาชิกนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราปีละ 1,500 บาท (เดือนละ 5 ศพ ๆ ละ 25 บาท เดือนละ 125 บาท) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปีนั้น
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการของท่านได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ประจำปี 2556 ด้วยเงินสด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาน่าน ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน” เลขที่บัญชี 050911398936 พร้อมที้งส่งสำเนาใบโอนเพื่อแจ้งให้กองทุนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 (กรณีให้สสอ.นาหมื่นนรวบรวมส่งเป็นเงินสดให้แจ้งรายชื่อแนบมาพร้อมเงินสดด้วย)

Leave a Comment