ให้สถานบริการทุกแห่งทำการสำรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในราชการทุกคันที่ยังยังไม่ได้ทำ พ.ร.บ.ขอให้ดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อยภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Leave a Comment