ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง

                   ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับหรือขณะโดยสาร ผิด ม.31(7)+42 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ในอำนาจศาลแขวง) พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับได้เพราคณะกรรมการฯมอบอำนาจให้แล้ว (ถ้าคดีไม่เกินอำนาจศาลแขวง เปรียบเทียบได้) 
อัตราค่าปรับเป็นไปตามบัญชีที่คกก.กำหนด
ครั้งที่ 1 ปรับ 3,000 บาท 
ครั้งที่ 2 ปรับ 6,000 บาท 
ครั้งที่ 3 ปรับ 10,000 บาท

 

1 thought on “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง”

Leave a Comment