เชิญอบรมเรื่องการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาและการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อหินเบื้องต้น

ขอเชิญทุึกสถานบริการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาและการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อหินเบื้องต้น ด้วยระบบ E – learning ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดของเอกสารการอบรม Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/798-2555.pdf

Leave a Comment