การจัดทำทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน

          ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จะจัดทำทะเบียนสมาชิกตามมาตรา 64(2) จึงขอความร่วมมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2555 นี้ ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่านทุกท่านส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนา  ให้สสอ.นาหมื่นภายในวันที่ 24พฤษภาคม  2555 นี้

Leave a Comment