ผลการตัดข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน มี.ค.55 ที่ส่งไป สปสช.

 สรุปผลการตัดข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน มี.ค. 55 ของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดน่าน ที่ส่งไป  สปสช. รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/21 File March.xls

Leave a Comment