ประกาศ สสจ.น่าน เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.เมืองลี

ประกาศ สสจ.น่าน ลงวันที่ 26 เม.ย. 55 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต. ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดของเอกสาร Downlod ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/dental health 55.pdf

Leave a Comment