ขอให้ทุกสถานบริการตรวจสอบข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 55

ขอให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกสถานบริการช่วยตรวจสอบข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 55 ซึ่งผมส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากข้อมูลที่มีอยู่ ส่งให้ทุกท่านทาง Email   ฝากให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบ ถ้ามีการแก้ไขให้ปรับเป็นตัวหนังสือสีแดงส่งกลับมาให้ผมทาง Email ภายในวันที่ 17 เม.ย.55 เพราะจะได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งข้อมูลให้ สสจ.น่าน ก่อน 19 เม.ย.55  ซึ่งทาง สสจ.น่าน จะรวบรวมส่งให้กระทรวง เพื่อเป็นข้อมูลการขอปรับเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างต่อไป

Leave a Comment