คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จ.น่าน ที่ 0597/2555 ลว.ที่ 16 มี.ค.55

แจ้งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่   0597/2555 ลงวันที่ 16 มี.ค.55 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/authorize 55.pdf

Leave a Comment