ขอข้อมูลผลสรุปการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือน ต.ค.54 – ก.พ.55

     ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.หลักหมื่น / สสช.น้ำเลา / รพ.สต.ปิงหลวง / รพ.สต.เมืองลี ส่งข้อมูลสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ตั้งแต่เดือน ต.ค.54 – ก.พ.55 โดยให้ใช้ตัวอย่าง สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ รพ.สต.นาทะนุง (ที่คุณนนทชาส่งมาให้ สสอ. ) ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ส่งให้ทาง Email ของ ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบทุกสถานบริการแล้ว และขอให้ทุกท่าน ส่งมาให้ สสอ.ก่อนวันที่ 16 มี.ค.55 เพื่อจะนำข้อมูลมาสรุปภาพรวมของอำเภอครับ

Leave a Comment