แจ้ง รพ.สต.ปิงหลวงและ รพ.สต.เมืองลี นำรถไปตรวจสภาพก่อนขอต่อภาษีประจำปี

  แจ้งสถานบริการทั้ง 2 แห่ง ให้ส่งเอกสารผลการตรวจสภาพให้ สสอ.นาหมื่น ก่อนวันที่ 5 เม.ย.55 รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/317-2555.pdf

Leave a Comment