ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./หัวหน้า สสช.น้ำเลาหรือผู้รับผิดชอบงาน อสม.ทุกสถานบริการ เข้าร่วมประชุม

   ขอเชิญผู้บริหารทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอนาหมื่น เพื่อหารือการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอนาหมื่น ปี 55 และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนา อสม.ตามโครงการพัฒนา รพ.สต.ปี 55 ในวันที่ 12 มี.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Leave a Comment