การสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการเพื่อปรับฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  สสจ.น่าน ให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลการปรับฐานเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ และส่งข้อมูลให้ สสอ.นาหมื่น ก่อนวันที่ 29 ก.พ.55 โดยให้ทุกแห่งศึกษารายละเอียดหนังสือแจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของ ปี 53 – 54  จากเอกสารใน Winscp กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน ใน floder ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิว31 และ Download หนังสือที่เกี่ยวข้องได้จาก   http://edoc.sasuknamuen.net/download/319-2555.pdf    http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 09-53.pdf   http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 01-54.pdf  http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 05-54.pdf

   เอกสารมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งทางราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ก.พ. ปี 51  มีดังนี้http://edoc.sasuknamuen.net/download/public health technocrat.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/vocation nurse.pdf   

http://edoc.sasuknamuen.net/download/public health officer.pdf 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/dental health officer.pdf

Leave a Comment