คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า สอ.ต.ปิงหลวงและ สอ.ต.เมืองลี

หนังสือคำสั่งจังหวัดน่านที่ 3111/2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า สอ.ต.ปิงหลวงและ สอ.ต.เมืองลี รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1940-2554.pdf

Leave a Comment