หนังสือแจ้งโอนเงินชดเชยการให้บริการตามรายการที่เน้นหนัก P&P Itemization งวดที่ 2 ปี 54

หนังสือแจ้งโอนเงินชดเชยการให้บริการตามรายการที่เน้นหนัก  P&P Itemization งวดที่ 2 ปี 2554  ของสถานบริการ 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปิงหลวงและ สสช.น้ำเลา  รายละเอียดของเอกสาร download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/1976-2554.pdf

Leave a Comment