ประกาศ สสจ.น่าน เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ปี 2554

  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน) ทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จังหวัดน่าน ปี 2554  โดยจังหวัดน่านจะดำเนินการสัมภาษณ์/คัดเลือก รอบที่ 2  ในวันที่  19  ธันวาคม  2554  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/scholar public health.pdf

Leave a Comment