หนังสือแจ้งคำสั่ง สสจ.น่าน เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.น่าน

   ตามคำสั่ง สสจ.น่าน ที่ 381/2554  เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.น่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สสจ.น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ อำเภอนาหมื่น  อำเภอนาน้อยและอำเภอเวียงสา นพ.สสจ.น่าน ได้มอบหมายให้คุณเยาวลักษณ์  อนุรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1861-2554.pdf

Leave a Comment