แจ้งการโอนเงินสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงและการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค ปี 2554 – 2555

 หนังสือแจ้งการโอนเงินในโครงการ ฯ ให้สถานบริการทุกแห่ง  โดย รพ.สต.ได้รับโอนแห่งละ 20,000 บาท /สสช.น้ำเลา  รับโอนจำนวน  7,000 บาท  ข้อมูลเพิ่มเติมการโอนเงินดังกล่าว Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/1815-2554.pdf

Leave a Comment