แจ้งการจัดสรรเงินโอนตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ( P4P ) ของปี 2554

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวสามารถ Download ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/594-2554.pdf

Leave a Comment