ขอให้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นสมาชิกกองทุน ฌกส.ของ สสจ.น่าน

เนื่องจากมีสมาชิก ฌกส.สสจ.น่านบางส่วนยังมีความเข้าใจในข้อบังคับฯ คลาดเคลื่อนและไม่ทราบสถานะของตนเองว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ มีสิทธิอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของกองทุนฯเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน จึงขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ตรวจสอบและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ดังนี้
1.ให้สมาชิกตามรายชื่อ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ของตนเองหากไม่ถูกต้องให้แก้ไขพร้อมทั้งแนบหลักฐาน
2.ให้สมาชิกตามรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบว่าตนเองมีหนังสือสำคัญการเป็นชื่อสมาชิกหรือไม่มีให้แจ้งความเอกสารหาย แล้วส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กองทุนฯ เพื่อดำเนินการ ออก-ใบแทน-หนังสือสำคัญให้ใหม่
2.1 สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.หากคนใดที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามที่แจ้งให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิก
4.เจ้าหน้าที่คนใดที่ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่มีรายชื่อหักเงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ ตามที่แจ้งมาให้แจ้งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขทราบ
ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ สสจ.น่านทราบต่อไป download ได้ที่
http://edoc.sasuknamuen.net/download/1817-2554.pdf

Leave a Comment