เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าบริการปฐมภูมิ..คุณค่า ความหมายสู่มาตรฐาน PCA”

ขอเชิญเ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าบริการปฐมภูมิ..คุณค่า ความหมายสู่มาตรฐาน PCA” ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
2.นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว
3.นายนนทชา มานะวิสาร
4.นางสาวนฤมล ธุปะละ
5.นายถนัด ทองเบี้ย

ดังรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

http://edoc.sasuknamuen.net/download/.139-54.pdf

Leave a Comment